คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
เกี่ยวกับคณะ

     ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
        
             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นคณะที่มีภารกิจตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เน้นให้การศึกษาที่
     เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราขณะนั้น จัดการศึกษาเพื่อการฝึกหัดครูระดับ

     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปี 2498 หมวดวิชาหัตถศึกษามีหน้าที่จัดรายวิชางานช่างให้นักเรียนเลือกเรียนตามหลักสูตร นักเรียนฝึกหัดครูทุกคนต้องเรียนวิชางานช่าง ได้แก่ งานเขียนแบบ งานศิลปการช่างงานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า งานโลหะ อย่างน้อย 3 รายวิชา จากแขนงวิชา หรือ งานช่าง รวม 6 หน่วยกิต เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำไปสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราเปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราให้ สามารถจัดการศึกษาระดับที่
     สูงขึ้นโดย หมวดวิชาหัตถศึกษาจึงได้ จัดให้วิชางานช่างเป็นวิชาโทเรียกชื่อ วิชาโทหัตถศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) และต่อมายกระดับเป็นวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ระดับป.กศ.สูงเพื่อผลิตนักเรียนฝึกหัดครูออกไปสอนวิชางานช่างและอุตสาหกรรมศิลป์ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อมีการประกาศใช้  พ.ร.บ.วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราสามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี จึงจัดให้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอกวิชาหนึ่งในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การจัดการศึกษาสายครุศาสตร์ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งการเปลี่ยนบทบาทวิทยาลัยครูให้สามารถผลิตบุคลากรสาขาอื่นได้ นอกเหนือจากการศึกษาสายครุศาสตร์ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา   ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์(ขณะนั้น) จึงเริ่มให้มีการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
             ในปี พ.ศ.2538 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศให้มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น 9 แห่ง สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 
     (ชื่อในขณะนั้น)   เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้ร่วมโครงการและพัฒนาโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    สาขาวิทยาศาสตร์ในโปรแกรมวิชา
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวิชาเซรามิกส์ตลอดทั้ง ได้จัดหาอัตรากำลัง ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน
     วุฒิต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโปรแกรมวิชา ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ
             ในปี พ.ศ.2542 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการอนุมัติให้เป็นคณะฯ มีการบริหารจัดการและดำเนินงาน  ตามพันธกิจ 
     ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แห่ง คือที่ตั้งเดิมในปัจจุบันมี   อาคารสำนักงานและ
     อาคารปฏิบัติการจำนวน 3 หลัง และที่ศูนย์บางคล้ามีอาคารสำนักงาน  และอาคารปฏิบัติการจำนวน 4  หลัง  เปิดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชา
     ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
             ในปีการศึกษา  2549  ได้รับการอนุมัติจากสภาและสกอ.ให้จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
     เพื่อผลิตวิศวกรด้านการจัดการอุตสาหกรรม

     ปรัชญาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

               " สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนา และเทคโนโลยี "

      วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                " คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี "

     พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        1. ผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยี ให้มีคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์
        2. สร้าง สรรค์งานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ทางด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยีที่สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น 
            ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        3. ให้บริการวิชาการ แก่สังคมทางด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยี
        4. ทำนุบำรุงสืบสาน อนุรักษ์ และส่งเสริมคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับ
        2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
        3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยี
        4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสารโครงการตามพระราชดำริ และแนวคิดหลักปรัชญา เศรษฐกิพอเพียง
        5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ และบุคลากร
        7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
        8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้สนับสนุนภารกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
            งานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม