คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ปีการศึกษา 2558ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์(ประธานกรรมการ

๒) ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ (กรรมการ)

๓) ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ (กรรมการและเลขานุการ)

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 2254 อาคาร 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (บางคล้า)