คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!

       สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับข่วงผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรม 

หลักสูตร "หัวหน้างานมืออาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่สมาชิกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย บุคลากร

นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป ในวันที่ 29 มีนาคม -1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัท

อินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ