คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

คณบดีกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ การบรรยายหัวข้อ

"บัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในสภาวะปัจจุบันและอนาคต"

โดยวิทยากร คุณร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การบรรยายหัว "กฏระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียน การสอน "

วิทยากร อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล รองคณบดีวิชาการ                  

                                           รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม