คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ (1023) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า