คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาที่ได้รับการตรวจประเมินในวันนี้ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในวันพุธที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์