คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
           อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560         ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์