คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ท่าน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  ตอรบรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรรม