คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท

1. สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     

หลักสูตรปริญญาตรี

1.

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตรบัณฑิต

2.

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต

3.

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต

4.

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต

5.

สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต