คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
คณะกรรมการบริหารคณะ

 

   คณะกรรมการบริหารคณะ
 

คณบดี

           

อาจารย์อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์

 

       รองคณบดีวางแผนและพัฒนา

ผศ.ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ

รองคณบดีวิชาการ

อาจารย์ดร.นรินทร์  กุลนภาดล

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

ผศ.วิชาญ  ตอรบรัมย์

 

           หัวหน้าสำนักงานคณบดี

          

        นางสาวจันทนา  ประยูรพงษ์