คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
คณะกรรมการบริหารคณะ

 

                                                ประวัติคณะกรรมการบริหารคณะ

                                                                                                                      

        

    อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์               ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ                อาจารย์ดร.นรินทร์ กุลนภาดล             อาจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์

                                                                                   

     นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์