คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
คณะกรรมการอำนวยการคณะ

คณะกรรมการอำนวยการคณะ

 

 

                           อาจารย์อภิวิัฒน์  วงศ์ณรัตน์               (ประธาน)

 

                    ผศ.ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ             (กรรมการ)

                        อาจารย์ดร.นรินทร์  กุลนภาดล           (กรรมการ)

                 ผศ.วิชาญ  ตอรบรัมย์          (กรรมการ)

          อาจารย์จักรพันธ์  ปิ่นทอง        (กรรมการ)

                             อาจารย์กาหลง  บัวนาค                                           (กรรมการ)                      

                 อาจารย์สุรกิจ  ทองสุข          (กรรมการ)

                   อาจารย์เมธี  พรมศิลา           (กรรมการ)

 

                      อาจารย์จริยา  แผลงนอก                                    (กรรมการ)                                  

 

                      นางสาวจันทนา  ประยูรพงษ์         (เลขานุการ)