คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
คณะกรรมการประจำคณะ

 

 

                                                อาจารย์อภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์                                             (ประธานกรรมการ)  
                             ผศ.ดร. กัมปนาท  เทียนน้อย               (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                                                 คุณร่มโทร  ทิพยเศรต                                             (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)                              ผศ.ดร. ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์                             (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
                  

         
                อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล                                               (กรรมการ)

 

                                           ผศ.ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ                                                                  (กรรมการ)

                                   อาจารย์กาหลง  บัวนาค                                                     (กรรมการ)

                                   อาจารย์สุทธิดา  การะเวก                                           (กรรมการ)                                             อาจารย์จักรพันธ์  ปิ่นทอง                                                        (กรรมการ)                                  อาจารย์จริยา  แผลงนอก                                                   (กรรมการ)
                                    ผศ.ดร ชัชวาล  มงคล                                                 (กรรมการ)                                            นางสาวจันทนา  ประยูรพงษ์                                                      (เลขานุการ)                                   นางสาวพิชญ์สินี  พุทธฤทธิ์                                          (ผู้ช่วยเลขานุการ)