คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
คณะกรรมการประจำคณะ

                                        

                                      ประวัติคณะกรรมการประจำคณะ

 

                                                                  

                                                                      อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

 

                                             

    ผศ.ดร.กัมปาท เทียนน้อย                                    นายร่มไทร ทิพยเศวต                            ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์                         

  

                                          

   อาจารย์ดร.นรินทร์ กุลนภาดล                                  ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ                                   อาจารย์กาหลง บัวนาค

 

                                              

   อาจารย์สุทธิดา การะเวก                                    อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง                                 อาจารย์จริยา แผลงนอก

 

                                               

       ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล                                 นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์                                 นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์