คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรภายในคณะเทคโนฯ

                              ห้อง

     เบอร์  Phone
ห้องคณบดี        7314 
สำนักงานคณะ (ในเมือง)        6300
สำนักงานคณะ (พี่เธค)        6310 7322
รก.หวัหน้าสำนักงาน (พี่เล็ก)   7300
วิชาการคณะ (พี่วัน)   7301
พัสดุคณะ (บี)   7302
รองคณบดีกิจการนักศึกษา   7304
รองคณบดีวิชาการ 6307 7307
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา 6306 7306
ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   7307
ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   7308
ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์   7309
ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์       7310
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนฯ          7311
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนฯ   7312
ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(shop)     7313
ห้องพักอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(shop)       2105 7314
สายตรง ในเมือง   038-810428  
สายตรง บางคล้า   038-568192  
เบอร์ Fax ในเมือง   038-517008  
เบอร์ Fax บางคล้า   038-568192