คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายละเอียด ปก เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

MS-Word-2-icon PDF-icon

แนวปฏิบัติและข้อควรรู้ในเอกสารประกอบการสอน มคอ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร

  MS-Word-2-icon