คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2560

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2560

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2559

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2559

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2559

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2558

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2558

ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2558

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2557

ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557

ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2557

ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2556

ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2555

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555

ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555