คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1

 

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชา

 

2 รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรณ์ ป.เอก
3 รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์  ป.โท
 

 

ผศ.ดร. ชัชวาล มงคล

 

ป.โท
  อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม ป.โท
  ผศ.นภดล เชนะโยธิน ป.โท
  อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์ ป.โท
  อาจารย์ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
  อาจารย์วีรพล ทับทิมดี
  อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

10

 

อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์

 

11 อาจารย์บรรพจน์ มีสา เลขานุการสาขาวิชา

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

1 อาจารย์กาหลง บัวนาค ประธานสาขาวิชา

2 อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร   สรรพสิทธิ์  ชลพันธ์   
3 ผศ.สมศักดิ์ คำมา
4 อาจารย์ดร.นรินทร์  กุลนภาดล
5 อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
6 อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 อาจารย์สุรกิจ  ทองสุก  ประธานสาขาวิชา
2 ผศ.ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ
3 อาจารย์ก่อเกียรติ  กาญจนรัตน์
4 อาจารย์ประยุทธ์  อินแบน
5 อาจารย์สุรพงษ์  แก่นมณี  เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 อาจารย์เมธี พรมศิลา  ประธานสาขาวิชา
2 อาจารย์ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล
4 อาจารย์สุทธิดา  การะเวก
5 อาจารย์ธนธัช  มั่นมงคล
6 อาจารย์จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์
7 อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์
8 อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์
8 อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ  เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1 อาจารย์จริยา  แผลงนอก ประธานสาขาวิชา
 
2 ผศ.อัญชลี ชนะค้า
 
3 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
 
4

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

5
อาจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์ เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 อาจารย์เฟื่องฉัตร ภัทรวาณิชย์                                                              

 

รศ.ดร. สุธี ประจงศักดิ์