คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1

 

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชา

 

2 รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรณ์ ป.เอก
3 รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์  ป.โท
4

 

ผศ.ดร. ชัชวาล มงคล

 

ป.โท
5 อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม ป.โท
6 ผศ.นภดล เชนะโยธิน ป.โท
7 อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์ ป.โท
8 อาจารย์ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
9 อาจารย์วีรพล ทับทิมดี
10 อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

11

 

อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์

 

12 อาจารย์บรรพจน์ มีสา เลขานุการสาขาวิชา

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

1 อาจารย์กาหลง บัวนาค ประธานสาขาวิชา

2 อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร   สรรพสิทธิ์  ชลพันธ์   
3 ผศ.สมศักดิ์ คำมา
4 อาจารย์ดร.นรินทร์  กุลนภาดล
5 อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
6 อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 อาจารย์สุรกิจ  ทองสุก  ประธานสาขาวิชา
2 ผศ.ภูมิพัฒน์  ก๋าคำ
3 อาจารย์ก่อเกียรติ  กาญจนรัตน์
4 อาจารย์ประยุทธ์  อินแบน
5 อาจารย์สุรพงษ์  แก่นมณี  เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 อาจารย์เมธี พรมศิลา  ประธานสาขาวิชา
2 อาจารย์ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล
4 อาจารย์สุทธิดา  การะเวก
5 อาจารย์ธนธัช  มั่นมงคล
6 อาจารย์จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์
7 อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์
8 อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์
8 อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ  เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1

 

อาจารย์จริยา  แผลงนอก ประธานสาขาวิชา
 

2

 

ผศ.อัญชลี ชนะค้า
 

3

 

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
 

4

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

5 ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์ เลขานุการสาขาวิชา

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 อาจารย์เฟื่องฉัตร ภัทรวาณิชย์