คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
หลักสูตรความรู้เข้าอบรมราชการ

 

ชื่อ download

การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

การอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 4 และสัมนาเรื่อง อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifth Asian Conferen on the Social Sciences และ Fourth Annual Asian conference on Sustainability Energy and thd Environment ณ เมือง โอซาก้า ประเทศญีปุ่น ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2557