คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
Download(นักศึกษา)
คำร้องทั่วไป

คำร้องขอใบรับรองการศึกษา

คำร้องขอโอนยกเว้นวิชาเรียน

คำร้องขอให้เปิดวิชาเพิ่ม

คำร้องขอกรณีที่ไม่มาสอบปลายภาค

คำร้องขอลาออก

คำร้องขอลาพักการเรียน

คำร้องขอลงเกิน 15 หน่วยกิต

คำร้องขอpasswordและพิมพ์ใบลงทะเบียน

คำร้องขอคืนสภาพการศึกษา

คำร้องขอชำระเงินลงทะเบียน

คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน

คำร้องขอตั๋วเดือนลดราคาค่ารถ

คำร้องขอถอนวิชาเรียน

คำร้องขอใบแทน

คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน

คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน(กรณีชำระเงินลงทะเบียนแล้ว)

คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

คำร้องขอเรียนสมทบ

คำร้องขอจบการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร TQF

 
         สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                       - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                       - สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
                       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
           สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 

 แบบฟอร์มฝึกงานของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจงมิฉะนั้นจะไม่ออกหนังสือให้

1. คู่มือการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. แบบวัดผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ให้นักศึกษาติดต่อรับกับประธานสาขาหรือสาขาที่นักศึกษาเรียน

แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต.ฝ.01)

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มฝึกงานนักศึกษาออกสหกิจศึกษา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจงมิฉะนั้นจะไม่ออกหนังสือให้

แบบวัดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ให้นักศึกษาติดต่อรับกับประธานสาขาหรือสาขาที่นักศึกษาเรียน

แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สก.01) สหกิจศึกษา