คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
Download(อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร กรณีลาเกิน 3 วัน

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร กรณีไม่เกิน 3 วัน

ใบลาพักผ่อน กรณีลาไม่เกิน 3 วัน

ใบลาพักผ่อน กรณีลาเกิน 3 วัน

ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

ใบยกเลิกวันลา

ใบขออนุญาต (ซื้อ / จ้าง)

ออนุญาต (ซื้อ / จ้าง / ซ่อม) ส่วนกลาง

ใบเสนอราคา

ใบขอคืนครุภัณฑ์

ใบเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์

ใบแจ้งซ่อม

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ

ใบบันทึกข้อความแบบลายเส้น
หนังสือรับรองอาจารย์พิเศษ

ใบขออนุมัติให้สอนแทน

ใบขออนุมัติให่สอนชดเชย

ใบอนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบแจ้งเปลี่ยนเกรด I/ส่งเกรดเพิ่มเติม

ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร

ใบสำคัญรับเงิน

95excel_icon

ใบแบบฟอร์มสัญญาเงินยืม
ใบรับรองเงินเดือน

ใบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง

หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการ (เจ้าหน้าที่)

หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการ (อาจารย์)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง (มหาวิทยาลัย งานธุรการ)

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง (บางคล้า)

แบบขอสับเปลี่ยนเวร

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน / อาจารย์ผู้สอน

แบบฟอร์มขอใช้รถราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตัวอย่างขออนุญาตไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลไปราชการ
ใบเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 95excel_icon

แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน

แบบขออนุญาตผู้ปกครองนำนักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา

แบบขออนุญาตเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการ

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

แบบขออนุมัติใช้เงินกองทุนสวัสดิการ

หนังสือมอบอำนาจ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบเสนอออกหนังสือราชการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต.ฝ.01)   

แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส.ก.01)

แบบขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษโดยจ่ายค่าบรรยาย

แบบฟอร์มรายงานการไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/กิจกรรมอื่นๆ      

เอกสารการขอคืนเงิน(เนื่องจากส่งคืนเงินยืมเกิน)

ขออนุมัติโอนหมวดเงินงบกลางของมหาวิทยาลัย/งบจากหน่วยงานอื่น

ขอดำเนินงานตามโครงการ

ขออนุมัติโอนหมวดเงิน

สอนเกินเกณฑ์

     - แบบฟอร์ม


     - ใบเบิกสอนเกินเกณฑ์

     - ใบสำคัญรับเงิน

     - สรุปสอนเกินเกณฑ์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2556 95excel_icon

ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาภาคพิเศษจัดเก็บโครงการสอนหรือ มคอ 3

     - แบบฟอร์ม โครงการสอน


     - แบบฟอร์ม มคอ 3

     - แบบฟอร์ม มคอ 5

     - แบบฟอร์ม มคอ 2 การจัดการอุตสาหกรรม

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ฟอร์มที่1

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ฟอร์มที่2

แบบฟอร์มขออนุญาติไปต่างประเทศ