รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การลดของเสียในกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนโครงรถจักรยานยนต์กรณีศึกษา : บริษัทตัวอย่าง สาขาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย อาจารย์เมธี พรมศิลา อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การลดของเสียในกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนโครงรถจักรยานยนต์กรณีศึกษา : บริษัทตัวอย่างสาขาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management) ในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2020 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

เปลี่ยนภาษา