โครงการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (7 ม.ค. 64) เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ม.ค 64 ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ 64 และครั้งที่ 3 เดือน มี.ค 64 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในหน่วยงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา