ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานข้อมูลตำบล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานข้อมูลตำบล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยผู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ (Facilitator) และผู้ร่วมโครงการ (Actor) เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา