โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (18 ก.พ.64) งานบริการวิชาการและวิจัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พร้อมด้วยอาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง นายชานนท์ กุลศรี นักวิชาการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยได้รับเกียรติจาก คุณนวพร เกตุนิวัติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดอนเกาะกา เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา