ลงพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสำรวจข้อมูลพื้นที่เชิงลึก

เมื่อวันที่ (19 ก.พ. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสำรวจข้อมูลพื้นที่เชิงลึก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา