โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม”

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ร่วมกับสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม Industrial Management Engineering ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการฝึกสหกิจต้นเทอมหน้า พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา