โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ” Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

วันที่ 6-7 มีนาคมที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ” Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการฝึกสหกิจต้นเทอมหน้า พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา