ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (11 มี.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระ อาทิกำกับ มคอ.3 มคอ.5 ปีการศึกษา 2563, แนวทางการดำเนินการของหลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ, แนวปฏิบัติการดำเนินการสอบ และตารางสอบปลายภาค กาคการศึกษาที่ 2/2563 ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา