โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks

วันนี้ (13 มี.ค. 64) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 1032 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา