โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการงานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ณ ภูสิงห์รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา