พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (7 เม.ย. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา