คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (5 พ.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระ เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา