ประชุมคณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ ครั้ง 1/2564

วันนี้ (15 มิ.ย. 64) ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ ครั้ง 1/2564 โดยมีวาระ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทุนวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ ZOOM Cloud Meetings

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา