ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ zoom meeting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ zoom meeting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ประธานกรรมการ2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพงษ์ แดงขำ กรรมการ3. อาจารย์ ดร. ศตพล มุ่งค้ำกลาง กรรมการและเลขานุการ

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา