ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ zoom meeting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ zoom meeting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ ประธานกรรมการ2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ กรรมการ3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา