ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (1 ก.ค. 64) ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีวาระ อาทิ แนวทางการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564, กำกับ ติดตาม การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร, การยกผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา