ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกุล่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

วันนี้ (15 ก.ค. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกุล่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่, การนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มการศึกษา, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา