สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับทีม Actor เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับทีม Actor เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือรูปแบบและหัวข้อในการจัดอบรมปฏิบัติการในการพัฒนาดินปุ๋ยและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ในการเตรียมการเพื่อจัดอบรมในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 ในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา