สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการ”พัฒนาวิชาการดินปุ๋ยและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน”ณ ศูนย์การเรียนกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการ”พัฒนาวิชาการดินปุ๋ยและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน” โดยมีอาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี และผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ศูนย์การเรียนกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยและการลดต้นทุนการปลูกข้าว แก่ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา