จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

วันนี้ (21 ก.ค. 64) งานนโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)เพื่อให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการระดมสมอง ปรับปรุง ทบทวน ติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของคณะ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในระหว่างวันที่ 20-21 และ 29-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ Google Meet

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา