คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ แบบออนไลน์

วันนี้ (23 ส.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ แบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ. ผศ.ธวัสชัย ประหยัดวงศ์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในวันแรก (ช่วงเช้า) คณบดีกล่าวต้อนรับทีมผู้ประเมิน พร้อมแนะนำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี และเริ่มดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (ช่วงบ่าย) เดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ, ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ตัวแทนอาจารย์, สัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่คณะฯ

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา