ประชุมคณะกรรมประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (9 ก.ย. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ. 2565-2568), ขออนุมัติการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสากรรม) ทบทวนการขอปิดหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา