โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู)

วันนี้ (16 พ.ย. 64) อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และกลุ่ม Actor ท่าตะเกียบ ร่วมสร้างแนวที่นั่งพักในแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ บ้านชมพู ต.ท่าตะเกี่ยบ อ.ท่าตะเกียบ จ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู)

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา