สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการ “คุณหวังอะไรกับการฝึกงาน” ให้แก่นักศึกษาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการ “คุณหวังอะไรกับการฝึกงาน” ให้แก่นักศึกษาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet เพื่อสร้างความพร้อม ความเข้าใจ ข้อควรปฏิบัติ การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา