สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหัวข้อ/เค้าโครงงานวิจัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหัวข้อ/เค้าโครงงานวิจัย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meeting

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา