ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 เรียนออนไลน์ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เปลี่ยนภาษา