ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นักศึกษาภาคพิเศษภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เรียนออนไลน์ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เปลี่ยนภาษา