โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จัดโครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพ ดอนเกาะกา Health Care”

วันนี้ (16 ธ.ค. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จัดโครงการอบรม “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพ ดอนเกาะกา Health Care” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา