โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ครู อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชนในการตรวจและคัดกรองในชุมชนเทศบาลดอนเกาะกา

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ครู อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชนในการตรวจและคัดกรองในชุมชน ภาคบ่ายวันแรกให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIV-19) ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา