แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet ให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

วันนี้ (10 ม.ค. 65) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Google Meet ให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีหลักสูตรที่ทำการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา