โครงการ “การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่”

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่” เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่เป็นไปตามที่กำหนดใน มคอ.2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษามีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจลักษณะการดําเนินงานขององค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา